Kampeerreglement van Landgoedcamping Westerwolde

Artikel 1: Omschrijving van de begrippen

In dit reglement wordt verstaan onder:
A.Vakantieverblijf:
Tent, vouwwagen, kampeerauto, toercaravan e.d.;
B.Ondernemer:
Het bedrijf, beheerder, instelling of vereniging die de plaats ter beschikking stelt;
C.Recreant:
Degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake de plaats aangaat;
D.Kampeerplaats:
Elke bij de overeenkomst nader aan te geven plaatsingsmogelijkheid voor een vakantieverblijf;
E.Gedragsregels:
Regels omtrent het gebruik van en het verblijf op het recreatiebedrijf, de plaats en het vakantieverblijf;

Artikel 2: Inhoud overeenkomst

1.Adviesbureau Westerwolde bepaalt in overleg met de recreant, welke kampeerplaats er aan de recreant wordt verhuurd en voor welke overeengekomen periode.
2.Adviesbureau Westerwolde verhuurt de kampeerplaatsen op basis van de aan de recreant schriftelijk en/of mondeling verstrekte informatie, folders etc.
3.Maximaal 1 vakantieverblijf en 1 auto per gereserveerde plaats! Wel is een bijzettentje toegestaan.
4.Het kampeerseizoen begint op 1 april en eindigt op 1 november. De verhuur van een kampeerplaats zal derhalve voor maximaal bovenstaande periode gelden.
5.Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3: Gedragsregels

1.De gedragregels zijn van toepassing op de recreanten, gezinsleden, logés en/of bezoekers. Logé(s) dienen aangemeld te worden bij de receptie!.
2.De ondernemer zal bij het aangaan van de overeenkomst het kampeerreglement overhandigen.
3.Recreanten mogen op het kampeerterrein alleen van hun auto gebruik maken bij aankomst of vertrek (of boodschappen doen), denk daarbij aan de max. snelheid. Alle overig verkeer is niet toegestaan.
4.Het is de bezoekers (m.u.v. gehandicapten) niet toegestaan het kampeerterrein op te rijden, maar dienen gebruik te maken van de daarvoor bestemde parkeerplaats. Bij overtreding zal het bezoek van het terrein worden verwijderd.
5.Honden dienen te worden aangelijnd. Honden welke los lopen kunnen anderen tot last zijn en worden verwijderd. (Mede door de ligging van de camping in een natuurgebied)
6.Tussen 22.00 uur en 08.00 uur dient men op de camping stilte in acht te nemen en liever geen gebruik te maken van uw auto, motor of bromfiets.
7.Uitsluitend huisvuil in afgesloten vuilniszakken dient u te deponeren in de daarvoor bestemde containers. (oude stoelen, kapotte tenten etc. dient u zelf mee naar huis te nemen.)
8.Balspelen zijn uitsluitend toegestaan op de daarvoor aangewezen plaats.
9.Toiletten dient u netjes achter te laten. Zij die zelf, of zijn kinderen toiletten bevuilen of misbruiken worden geacht, deze zelf schoon te maken.
10.Aan het einde van het seizoen de kampeerplaats netjes achterlaten

Artikel 4: Prijzen en prijswijzigingen

1.De op het mededelingenbord opgehangen tarievenlijst is bepalend voor het prijsniveau van Camping Westerwolde. Voor de goede orde vermelden wij, dat de opbouw van de tarieven zodanig gedifferentieerd is, dat hierover geen geschil kan ontstaan. (prijsverhoging wordt gerelateerd aan de prijsindex voor de gezinsconsumptie, afgegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek). De Toeristenbelasting zal separaat vermeld worden.
2.Betaling van de kampeergelden dient contant of bij overmaking te worden voldaan aan de beheerder of diens plaatsvervanger.
3.Indien na vaststelling van de prijs door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van belastingen, heffingen en dergelijke, die mede de recreant betreffen, kunnen deze aan de recreant worden doorberekend.

Artikel 5: Annulering

1.Indien de recreant de overeenkomst voor de ingangsdatum annuleert, is hij een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd. Tenzij de reden voor annulering gelegen is in een prijsverhoging gedaan binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, met uitzondering van de prijswijzigingen genoemd in art.4 sub.3.
Deze schadeloosstelling bedraagt:
– bij annulering tot 3 maanden voor de ingangsdatum 15% van de overeengekomen prijs;
– bij annulering tot 2 maanden voor de ingangsdatum 50% van de overeengekomen prijs;
– bij annulering tot één maand voor de ingangsdatum 75% van de overeengekomen prijs;
– bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum 90% van de overeengekomen prijs;
– bij annulering op de dag van de ingangsdatum 100% van de overeengekomen prijs;
2.De schadeloosstelling zal naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van administratiekosten, indien de plaats door een derde wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan en er geen andere plaatsen beschik¬baar zijn in die periode. De administratiekosten bedragen 5% van de overeengekomen prijs met een minimum van f.50,= en een maximum van f.100,=.
3.Indien de recreant voortijdig vertrekt, is hij toch de volledige prijs voor de overeengekomen periode verschuldigd.

Artikel 6: Veiligheid

1.Iedere eigenaar van een caravan of tent, welke een seizoenplaats heeft, dient een brandblusser in zijn bezit te hebben.
2.Het is ten strengste verboden een caravan te verwarmen of te koken met L.P.G. De ondernemer heeft het recht om in het desbetreffende kampeerverblijf van de recreant de veiligheid en deugdelijkheid van de aanwezige gasinstallatie te controleren of te laten controleren.
3.Ten tijde van calamiteiten (bijv. bos- of heidebrand), moet u onverwijld de orders van de beheerder of diens plaatsvervanger opvolgen, voor zover dit te maken heeft met zaken aangaande de veiligheid van u of uw eigendommen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

1.De ondernemer is op generlei wijze aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op zijn terrein, tenzij die het gevolg zijn van een tekortkoming, die is toe te rekenen aan de ondernemer of diens personeel.
2.De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer zal tenminste het risico omvatten dat redelijkerwijs door een aansprakelijkheidsverzekering gedekt kan worden.
3.Voor achtergelaten goederen wordt geen verantwoording aanvaard door de beheerder of diens plaatsvervanger.
4.De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade, die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, zijn gezinsleden, zijn logés of door hem toegelaten bezoekers.

Artikel 8: Gebruik door en/of verkoop aan derden

1.Het is de recreant niet toegestaan de kampeergelegenheid of de plaats onder welke benaming dan ook aan derden dan op de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan of te verhuren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.Verkoop van kampeermiddelen door de recreant met behoud van de kampeer¬plaats is niet toegestaan, tevens zal de beheerder niet bemiddelen bij eventuele verkoop hiervan.

Artikel 9: Staat van onderhoud

1.De ondernemer draagt er zorg voor dat het terrein in behoorlijke staat van onderhoud verkeert.
2.De recreant is verplicht het door hem geplaatste kampeermiddel, welke overeen¬komt met de exploitatievergunning (toercaravans, kampeerauto’s en tenten) in een deugdelijk en in goede staat verkerende, zowel optisch als technisch, te houden.
3.Het is de recreant niet toegestaan behoudens gebruikelijk onderhoud, tuintjes aan te leggen, omheiningen en afscheidingen aan te brengen, te bouwen of te timmeren, op het terrein te graven, bomen te kappen of struiken te snoeien.
4.Het plaatsen van een televisieantenne cq. telescoopantenne, mits deze niet boven de caravan uitsteekt, is wel toegestaan.
5.Het maken van een kampvuurtje is uitsluitend toegestaan in een vuurpot, met toestemming van de beheerder of diens plaatsvervanger. Een kampvuurtje mag nooit tot overlast aan mederecreanten leiden.

Artikel 10. Afwezigheid

1.Wanneer een caravan of tent gedurende langere tijd wordt weggehaald voor het doorbrengen van een vakantie elders, dient dit te worden medegedeeld aan de beheerder, welke zich het recht voorbehoud om deze plaats te verhuren tot de dag van terugkomst van de oorspronkelijke recreant.

Artikel 11: Tussentijdse opzegging en ontruiming bij wanprestatie

1.Indien de recreant, zijn gezinsleden, logés of bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, de voorwaarden, de gedragsregels of de overheidsvoorschriften ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft respectievelijk naleven en wel in zodanige mate dat naar maatstaven van redelijkheid of billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Daarna dient de recreant de plaats te ontrui¬men en het bedrijfsterrein ten spoedigste te verlaten.
2.Als de overeenkomst is geëindigd, moet de recreant het betreffende kampeer¬middel verwijderen en de kampeerplaats schoon en opgeruimd achter te laten. Als de recreant hier niet aan voldoet, houdt de beheerder zich het recht voor, na sommatie en inachtneming van een redelijke termijn, de kampeerplaats op kosten van de recreant te ontruimen. De beheerder is niet aansprakelijk voor schade die voort¬vloeit uit of verband houdt met het verwijderen van het kampeermiddel. Eventuele stallingkosten zijn voor rekening van de recreant.
3.Indien de recreant van oordeel is, dat de ondernemer ten onrechte de overeenkomst heeft opgezegd, dan dient hij de ondernemer hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en kan hij het geschil voorleggen aan de burgerlijke rechter of uiterlijk binnen 30 dagen na de verwijdering aan de Geschillencommissie. De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

Artikel 12: Geschillen

1.Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met de totstandkoming en/of de uitvoering van de overeenkomsten waarop het reglement van toepassing is, kan zowel door de recreant, die niet beroeps- of bedrijfsmatig handelt, als door de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Recreatie, Surinamestraat 24, 2585 GJ Den Haag, mits de recreant het geschil binnen twee maanden na het ontstaan van zijn klacht aan de ondernemer heeft voorgelegd (krachtens het bepaalde in artikel 12 lid 13). De recreant moet dit uiterlijk 3 maanden nadat de klacht aan de ondernemer is voorgelegd, schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig maken.
2.De Geschillencommissie is bevoegd en doet uitspraak overeenkomstig de bepalingen zoals deze zijn vastgesteld in haar reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.